WET & REGELGEVING

Woningcorporaties in de regio Haaglanden en Woonnet Haaglanden moeten zich houden aan regels bij het toewijzen van sociale huurwoningen, onder meer:

– De Verordening woonruimteverdeling, deze is voor alle gemeenten in de regio nagenoeg gelijk.

– De Huisvestingswet 2014

– De Woningwet

– Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

– De Wet goed verhuurderschap

 

Verder zijn er nog:

De algemene inschrijfvoorwaarden van Woonnet Haaglanden en de Spelregels.

Het Reglement van de RKWH

 

Leest u ook eens het Jaarverslag RKWH 2021